مکاتبات

پس از شناسایی مشتریان (به‌طور مثال واحدهای تولیدی،صنعتی و بازرگانی) و مکاتبه با هر یک از این واحدهای صنعتی یک نسخه از رزومه شرکت نیز ارائه می‌شود و در صورت پذیرش از سوی مشتری، هماهنگی برای جلسه حضوری و یا برخط جهت مذاکره انجام میگیرد.

شرکت در مناقصات

در این روش پس از کسب اطلاعات برگزاری مناقصه های پیمانکاری حمل کالا ،تصمیم برای شرکت در مناقصه مربوطه اتخاذ میگردد.تعیین نرخ با همکاری واحد مالی و بازرگانی و همینطور حقوقی صورت میگیرد. پس از تایید واحد های مذبور و پس از تایید مشتری به امضای طرفین رسیده و عملیاتی میگردد.

عقد قرارداد

پس از برنده شدن در مناقصه، قرارداد با کارفرما منعقد می‌شود و پروژه عملیاتی می گردد. در روش دیگر بعد از مذاکره با مشتری و تایید قیمت در این مرحله مدیر امور قراردادها، مدیر حقوقی و ذیحساب شرکت، پیش نویس قرارداد را آماده میکنند و به مشتری ارسال میکنند بعد از تایید کارفرما قرارداد جهت امضای نهایی به مدیر عامل ارائه میشود،سپس بعد از امضای مدیر عامل قرارداد به مشتری جهت امضا ارسال میگردد.